Do kursu może przystąpić osoba, która:

1. Ukończyła 21 lat,

2. Spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym, oraz ustawy o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 • aktualne orzeczenie lekarskie,
 • aktualne orzeczenie psychologiczne,
 • ukończone szkolenie okresowe, lub kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy.

Szkolenie podstawowe:

 • Szkolenie dla kierowców zawodowych, które uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, poza klasą I (materiały wybuchowe) i klasą VII (materiały promieniotwórcze).
 • Ukończenie szkolenia podstawowego jest warunkiem zdobycia kolejnych uprawnień na cysterny, czy uprawnień klasy I i VII.
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia jest ważne przez okres 5 lat.  Szkolenia podstawowe trwa 3 dni i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 30 pytań. Prawidłowa odpowiedź na min. 20 pytań jest warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień.

Szkolenie specjalistyczne (cysterny):

 • Do szkolenia specjalistyczne go może przystąpić osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe i uzyskała pozytywny wynik egzaminu.
  • Szkolenie specjalistyczne trwa 3 dni i kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
  • Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 18 pytań. Prawidłowa odpowiedź na min. 12 pytań jest warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień.

  Dodatkowym warunkiem wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego rodzaju kursu, oprócz zdania egzaminu jest:
  1) uczestnictwo w co najmniej 75% zajęć;
  2) w przypadku kursu zintegrowanego – uczestnictwo w co najmniej 75 % zajęć z każdego rodzaju szkolenia wchodzącego
  w zakres tego kursu.